Úvod » Blog » Slovník pojmů autodopravy

Slovník pojmů autodopravy

Faktoring

Faktoring je služba pro podnikatele, která zkracuje splatnost faktur. Je vhodná pro podnikatele, kteří chtějí rychle získat prostředky z faktur s dlouhou splatností. Dopravci často využívají faktoring právě pro zlepšení cash flow a zlepšení provozního financování.

Faktoringový úrok

Úrok je odměna (finanční) za půjčení peněz. Výše úroku je součástí smlouvy. Právě úrok (oproti dalším poplatkům) nejvíce ovlivňuje konečnou částku, kterou dlužník zaplatí věřiteli za poskytnutí úvěru. Přesná hodnota úroku se liší především v závislosti na délce trvání úvěru a jeho výši, dále pak rizikovosti a dalších podmínkách.

Faktoringový poplatek

Poplatek je jednorázová peněžní částka, která je vybírána za poskytnutí služby. Poplatky jsou poskytovány veřejnoprávními subjekty (např. stát, ministerstva, úřady) a u služeb poskytovaných soukromými subjekty.

Bezregresní faktoring

Bezregresní faktoring (též jako faktoring s pojištěním, faktoring s přenesením rizika) je druh faktoringu, kdy při financování pohledávek přechází riziko nezaplacení na faktoringovou společnost. Ta většinou pak pohledávku pojistí u pojišťovny, která v případě nezaplacení vyplatí až 90 % hodnoty faktury. 

Regresní faktoring

Regresní faktoring (faktoring bez pojištění) je druh faktoringu, kdy při nezaplacení pohledávky zůstává riziko na straně klienta (postupiteli pohledávky). Po uplynutí smluvně dané lhůty přechází postoupená pohledávka zpátky na klienta.

Faktura

Faktura je účet za provedenou práci nebo dodané zboží. Obsahuje popis toho, za co se má zaplatit, způsob platby a datum splatnosti.

Splatnost

Splatnost faktury označuje čas (datum), do kterého je dlužník povinen uhradit částku svému věřiteli. Ve smlouvě si dlužník a věřitel mohou stanovit úroky z prodlení, které dlužník musí zaplatit, pokud nedojde k uhrazení ve splatnosti.

Zpět na blog