Úvod » Blog » Podmínky listopadové soutěže

Podmínky listopadové soutěže

Závazná pravidla a podmínky soutěže (dále jen „Soutěže")

 

 1. Pořadatel a organizátor Soutěže

  1. Pořadatelem a organizátorem Soutěže je společnost 4Trans Factoring s.r.o., IČO: 06760881, se sídlem Karmelitská 379/18, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 288254 (dále jen „4Trans“). 

 2. Termín a místo konání Soutěží

  1. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky v termínu určeném Pořadatelem Soutěže, a to od 1. 11. .2022 do 30.11. 2022, včetně.

 3. Základní principy Soutěží

  1. Výhrou v Soutěži je zprostředkování plné nádrže do nákladního automobilu účastníka Soutěže, a to v celkové maximální hodnotě 50.000 Kč a další ceny, jejichž popis a hodnotu si Pořadatel vyhrazuje právo zveřejnit průběžně v měsíci listopad roku 2022.

  2. O výhře v Soutěži rozhoduje Pořadatel Soutěže způsobem dále stanoveným.

 4. Účastníci Soutěží, podmínky účasti v Soutěžích a jejich průběh

  1. Účastníkem Soutěže se může stát fyzická osoba s adresou pro doručování a trvalým pobytem v České republice, nebo Slovenské republice, která má od (resp. v) termínu trvání Soutěže platnou smlouvu s Pořadatelem Soutěže, nebo právnická osoba se sídlem v České republice, nebo Slovenské republice, která má od (resp. v) termínu trvání Soutěže platnou smlouvu s Pořadatelem Soutěže. 

  2. Podmínkou účasti v Soutěži je minimálně jedna nahraná faktura do klientské zóny Pořadatele v měsíci listopad 2022, a dále nahrání faktur do Klientské zóny Pořadatele v měsíci listopad 2022, a to v hodnotě stanovené Pořadatelem Soutěže. Bližší specifikace hodnoty faktury bude stanovena Pořadatelem a následně oznámena každému Účastníkovi. 

  3. V Soutěži bude vybrán Pořadatelem Soutěže jeden výherce Soutěže náhodným výběrem na základě losování do 1.12.2022, do 14:00. Výhercem se může stát jakýkoliv Účastník, který dodrží podmínky Soutěže. Rozhodnutí Pořadatele Soutěže o výherci je konečné, bez možnosti odvolání či jiného opravného prostředku.

 5. Výhra v Soutěži

  1. Podmínkou získání výhry je dodržení a splnění podmínek těchto pravidel Soutěžícím. Výhru nelze převádět na jiné osoby ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

  2. Výherce bude za účelem předání výhry kontaktován organizátorem Soutěže nejpozději do 16.12.2022 do 14:00, a to prostřednictvím telefonního hovoru. O předání výhry se výherce s organizátorem Soutěže dále dohodne prostřednictvím telefonního hovoru. 

  3. Pořadatel Soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakékoli rizika a závazky související s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry takovému výherci.

 6. Zpracování osobních údajů

  1. Zapojením se do Soutěže soutěžící souhlasí s pravidly této Soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

   1. správcem osobních údajů je pořadatel Soutěže;

   2. účelem zpracování osobních údajů je realizace Soutěže, včetně její organizace, vedení, vyhodnocení, kontroly a předání výher;

   3. právním základem zpracování je souhlas, který je nezbytný pro účast v Soutěži (souhlas lze kdykoliv odvolat; v takovém, případě však bude účast soutěžícího v Soutěži ukončena);

   4. doba zpracování osobních údajů je doba od okamžiku zapojení se účastníka do Soutěže do uplynutí 3 měsíců od skončení Soutěže;

   5. další informace o zpracování, včetně informací o právech a možnostech jejich uplatnění, jsou pro účastníky Soutěže dostupné v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“.

 7. Závěrečná ustanovení

  1. Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele Soutěže.

  2. Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení Soutěže, pozastavení Soutěže, předčasného ukončení Soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel Soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel Soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele Soutěže způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky Soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je pořadatel Soutěže oprávněn učinit kdykoliv v průběhu Soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. pořadatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze Soutěže i po jejím skončení.

  3. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

  4. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící a Soutěže, včetně těchto pravidel, se řídí právním řádem České republiky. V případě jakýchkoliv nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na [email protected].

Zpět na blog